giovedì 5 settembre 2013

Fu~yūchā no SRL no kakushin: Kakushintekina seihin no hanbai-ten ga nintei"Fu~yūchā s. R. L OF INNOVATION" - Sarento de kōsei sa rete imasu - , tekisetsu ni shiyō sureba, seikatsu ya kakei no shitsu ni purasu no kōka o motte iru kakushintekina seihin no ryūtsū ni toku-ka shite imasu. Seihin o dōtei shi, IOTF wa ryōdo seigen, sekai de mottomo shinrai-sei no takai mēkā ga nakute mo kenkyū o okonau. Shinrai-sei wa, kigyō ya gurōbaruna hinshitsu nintei no shinchōna bunseki no kensa ni yori kakunin sa rete imasu. Mēkā no yobi-teki kenshō no ato, gutaitekina tesuto to IOTF Tedori-kin wa, seihin no hinshitsu no saishū hyōka wa, hanbai suru koto ga dekimasu. Subete no tesuto ni gōkaku shita seihin nomi ga māku sa rete iru IOTF Denshi tabako wa, tan'ni seihin no ryūtsū no saisho no monodesu. Ippō, IOTF wa sudeni, 2014-nen ni, kosutozero o sōsa suru sai ni, kōkan ga kanōna saranaru kakushintekina seihin, saidai 3 KW ni denki enerugī no kyōkyū o toriwake hassha no kanōsei o bunseki shite iru. IOTF burando de seihin o kau koto wa, hinshitsu to shinrai-sei o hoshō suru monodesu. IOTF burando wa, sekai de saikō no mēkā ni yotte seisei kiji no hoshōdearu. IOTF burando no seihin to dōyō ni, EEC no shōmei o shoji shite iru mono no naka kara erabareru ga, sarani tekisetsuna ​​ kōzō sarento ni yotte tesuto sa rete imasu. Shōsai o o shiri ni naritaidesu ka? 0833 772 497 Ni o denwa kudasai. Watashitachiha kōhinshitsu no shigoto o eru koto ga dekimasu.

Koko no saito


Nessun commento:

Posta un commento